S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

ZBOŽÍ V AKCI

Větrací mřížka krátká

111 081 01

110 Kč (4 EUR)
91 Kč (4 EUR)
Akce

Nábytková úchytka hrazdička - rozteč 160 mm

113 215 01

100 Kč (4 EUR)
83 Kč (3 EUR)
Akce

Nábytková úchytka - hrazdička - rozteč 128 mm

113 210 12

110 Kč (4 EUR)
91 Kč (4 EUR)
Akce

KONTAKTY

UVAX, s.r.o.
M. R. Štefánika 28
787 01 Šumperk
tel: +420 583 217 854
objednavky@uvax.cz
Mobil: +420 608 984 003Obchodní podmínky obchodní společnosti UVAX, s. r. o

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní UVAX, s.r.o., se sídlem M. R. Štefánika 2835/28, 787 01 Šumperk, identifikační číslo: 25899163, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. C 25064 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s relevantními ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.dratenyprogram.eu/ (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“ případně společně jako „E- shop“). Zboží prodávané na E-shopu jsou výrobky drátěného programu a další drobné výrobky určené do provozu i domácnosti.

1.2.  Kupující je při uzavírání kupní smlouvy v postavení spotřebitele tehdy, pokud se jedná o fyzickou osobu, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (kupující v postavení spotřebitele je dále označován také jako „kupující - spotřebitel“).

1.3.  Kupující je při uzavírání kupní smlouvy vpostavení podnikatele tehdy, pokud je podnikatelem ve smyslu platných právních předpisů a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností (kupující v postavení podnikatele je dále označován také jako „kupující - podnikatel“). Pokud kupující uvede v objednávce své identifikační číslo, považuje se pro účely těchto obchodních podmínek vždy za kupujícího – podnikatele.

1.4.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.5.  Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu kupní smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad kupní smlouvy v českém jazyce.

1.6.  Kupující je vázán zněním obchodních podmínek, které jsou platné a účinné v okamžiku, kdy prodávajícímu odeslal (potvrdil) svoji objednávku.

1.7.  Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Prodávající je povinen změnu či doplnění obchodních podmínek oznámit prostřednictvím webové stránky. Kupující má právo změny či doplnění odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době v délce 14 dní. Pokud kupující ve lhůtě 14 dní ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek tuto změnu či doplnění neodmítne, platí pro dříve uzavřené kupní smlouvy nové znění obchodních podmínek, a to po 14 dnech ode dne zveřejnění nového znění obchodních podmínek na webové stránce.

 

2. Sdělení prodávajícího před uzavřením kupní smlouvy 

Náklady na prostředky komunikace na dálku se nijak neliší od základní sazby (tj. internetové i telefonické připojení se řídí podmínkami operátora kupujícího) a kupující si je hradí sám, prodávající si v souvislosti s použitím prostředků komunikace na dálku neúčtuje žádné další poplatky (vyjma úhrady za přepravu zboží).

2.2.  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 6.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem a právo prodávajícího v jednotlivých případech zálohu či jinou obdobnou platbu požadovat.

2.3.  V případě, že je kupní smlouva uzavřena s kupujícím – spotřebitelem, má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů (14 dnů), která běží ode dne následujícího po dni, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezme zboží nebo:

2.3.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

2.3.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

2.3.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

Toto odstoupení je kupující povinen zaslat ve lhůtě stanovené vtomto čl. na adresu sídla prodávajícího, tj. M. R. Štefánika 2835/28, 787 01 Šumperk, resp. na email uvax@uvax.cz, příp. může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Na těchto stránkách je také znovu uvedeno toto poučení o právu odstoupit od smlouvy.

2.4. Kupující - spotřebitel nemůže mimo dalších případů uvedených v § 1837 Občanského zákoníku odstoupit zejména od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím:

2.4.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

2.4.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

2.4.3. zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a

2.4.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

2.5.  V případě odstoupení od kupní smlouvy ponese kupující - spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, sdělí prodávající odhadované náklady za navrácení zboží na emailový dotaz kupujícího - spotřebitele zaslaný na emailovou adresu prodávajícího uvax@uvax.cz.

2.6.  Podrobnosti odstoupení od smlouvy stanoví článek 8 těchto obchodních podmínek.

2.7.  Kupní smlouva, resp. příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího, a na žádost kupujícího - spotřebitele bude kupujícímu - spotřebiteli zaslána.

2.8. V případě, že kupující - spotřebitel chce podat stížnost, může stížnost podat písemně na adresu sídla prodávajícího nebo emailem na uvax@uvax.cz. Může se také obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena

2.9.  K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy a k podávání případných stížností je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

2.10.  Prodávající je ve vztahu ke kupujícímu dále vázán dokumentem Podmínky ochrany osobních údajů obchodní společnosti UVAX, s. r. o.

2.11.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Uživatelský účet 

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2.  Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3.  Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně údajů nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu, zejména tyto údaje nikomu nesdělovat.

3.4.  Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5.  Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně těchto obchodních podmínek).

3.6.  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

4. Uzavření kupní smlouvy 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního a nezávazného charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Barvy či obaly zboží se mohou ve skutečnosti mírně lišit.

4.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování.

4.3.  Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě evidentně chybně uvedené ceny zboží na E-shopu (např. chybně uvedená nulová cena za zboží).

4.4.  Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro doručení mimo území České republiky si prodávající vyhrazuje právo sjednat podmínky odlišné.

4.5.  Pro účely objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

4.5.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

4.5.2.  způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

4.5.3.  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

4.6.  Kupující je povinen vyplnit veškeré údaje objednávkového formuláře, které jsou určeny pro doplnění, seznámit se s těmito obchodními podmínkami a udělit souhlas se zněním těchto obchodních podmínek a se zněním Podmínek ochrany osobních údajů obchodní společnosti UVAX, s. r. o.

4.7.  Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky, potvrdí kupujícímu, že mu objednávka byla doručena, a to elektronickou poštou na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Odeslání toto potvrzení prodávajícím není vyjádřením souhlasu prodávajícího s objednávkou a neznamená uzavření kupní smlouvy.

4.8.  Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4.9.  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím (kupní smlouva) vzniká až okamžikem, kdy kupující obdrží od prodávajícího souhlas (akceptaci) s objednávkou, který je prodávajícím zaslán kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické adresy kupujícího.. Pokud prodávající objednávku nepotvrdí do pěti (5) pracovních dnů, má se za to, že objednávku prodávající odmítl. To neplatí v případě, že prodávající zboží, ohledně kterého nedošlo k potvrzení objednávky, odešle kupujícímu a kupující zboží převezme. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy kupující zboží převezme.

4.10.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

4.11.  Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

5. Práva a povinnosti smluvních stran 

Uzavřením kupní smlouvy se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží uvedené v objednávce a umožní mu nabýt vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje, že zboží uvedené v objednávce převezme a zaplatí prodávajícímu jeho kupní cenu a náklady spojené s dopravou zboží kupujícímu, a to zvoleným způsobem.

5.2.  Práva a povinnosti neupravené v kupní smlouvě ani v těchto obchodních podmínkách se řídí ustanovením Občanského zákoníku, zejména ustanovením § 2079 a násl. Občanského zákoníku o smlouvě kupní. Pokud kupní smlouvu uzavírá kupující - podnikatel, neužijí se na kupní smlouvu ustanovení § 2158 až § 2174 Občanského zákoníku.

5.3.  Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

5.4.  Pokud kupující nepřevezme zboží v době a na místě dle kupní smlouvy, resp. těchto obchodních podmínek, je prodávající oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží v místě skladování a kdykoliv též odstoupit od kupní smlouvy.

6. Cena zboží a platební podmínky

Cena zboží je na E-shopu uvedena vč. částky DPH. Jiné daně či poplatky kupující nenese, kromě nákladů na doručení zboží, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikaci prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku, a jejichž výše se odvíjí od volby kupujícího.

6.2.  Cenu zboží a náklady na dodání zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

▪  bezhotovostně převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky;

▪  bezhotovostně platební kartou;

▪  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

Náklady a poplatky spojené se zvoleným způsobem platby a dodání jsou uvedeny vždy v rámci objednávky. Zasláním objednávky kupující zvolený způsob platby i dodání akceptuje a akceptuje i náklady a poplatky s tím spojené.

6.3.  V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě jakékoliv bezhotovostní platby je kupní cena splatná dokončením objednávky. Vpřípadě bezhotovostní platby převodem na účet je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě jakékoliv bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Nedojde - li k uzavření smlouvy zaslání objednaného zboží ze strany prodávajícího, převede prodávající celou částku zpět způsobem, jakým byla kupujícím uhrazena.

6.4.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6.5.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, mimo případů, kdy tak bude prodávajícím výslovně stanoveno.

6.6.  Kupující výslovně souhlasí s tím, aby mu prodávající zasílal daňové doklady, a to včetně vystavených faktur, výlučně v elektronické formě (namísto dokladu v listinné formě) na jeho emailovou adresu uvedenou v Objednávce.

7. Přeprava a dodání zboží

Pokud strany v kupní smlouvě nesjednají čas dodání zboží, dodá prodávající kupujícímu zboží v přiměřené době vzhledem k výrobním a logistickým možnostem prodávajícího, nejpozději do 14 dnů od učinění objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje při velkém počtu příchozích objednávek právo na pozdější dodání zboží.

7.2.  Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží v místě dodání, nebo v okamžiku, kdy se kupující dostane do prodlení se splněním povinnosti zboží převzít, a to podle toho, která skutečnost nastane dříve.

7.3.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží okamžikem předání zboží dopravci či doručovateli, kterého si kupující zvolil.

7.4.  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží v takto určeném místě.

7.5.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.6.  Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu - spotřebiteli, je zboží odevzdáno kupujícímu - spotřebiteli, až když dopravce zboží kupujícímu - spotřebiteli předá. Má-li prodávající zboží odeslat kupujícímu – podnikateli, odevzdá zboží kupujícímu tím, že zboží předá prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího - podnikatele a umožní kupujícímu - podnikateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

7.7.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala podmínku neporušenosti a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

7.8.  Kupující je povinen při převzetí zboží toto řádně prohlédnout za účelem zjištění, zda dodané zboží odpovídá z hlediska kvality, jakosti a množství kupní smlouvě a zda nemá vady.

8. Odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že je kupní smlouva uzavřena s kupujícím – spotřebitelem, má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve 14denní lhůtě, která běží ode dne převzetí zboží kupujícím nebo jím určenou třetí osobou odlišnou od dopravce nebo kdy tato osoba převezme

8.1.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

8.1.2.  poslední položku zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

8.1.3.  první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po jednanou dobu.

8.2. Toto odstoupení je kupující povinen ve výše stanovené lhůtě zaslat na adresu sídla prodávajícího, tj. , tj. M. R. Štefánika 2835/28, 787 01 Šumperk, resp. na email uvax@uvax.cz, příp. může využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Na těchto stránkách je také znovu uvedeno toto poučení o odstoupení od smlouvy.

8.3.  Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 Občanského zákoníku.

8.4.  V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím.. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující veškeré náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.5.  V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud mezi stranami nebude sjednáno jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal, podle toho, co nastane dříve.

8.6.  Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.7.  V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

8.8.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Práva z vadného plněníPráva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.  Předmětem dodávek není hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi

9.3.  Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

9.3.1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

9.3.2. je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

9.3.3. je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

9.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

9.4.1. je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

9.4.2. věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

9.4.3. je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

9.4.4. věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

9.5.  Ustanovení čl. 9.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

9.6.  Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

9.7.  Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

9.8.  Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

9.9.  Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

9.10. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

9.11. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud: 9.11.1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 9.10 obchodních podmínek,

9.11.2.  se vada projeví opakovaně,

9.11.3.  je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

9.11.4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.


9.12. Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu čl.9.11 obchodních podmínek); má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

9.13. Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

9.14. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

9.15. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

9.16. Po marném uplynutí lhůty podle čl. 9.15 obchodních podmínek může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

9.17. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

9.18. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese jeho provozovny, tj. , tj. M. R. Štefánika 2835/28, 787 01 Šumperk, resp. na email uvax@uvax.cz.

9.19. Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

9.20. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9.21. Prodávající či jiná osoba může kupujícímu poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost.

10. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení,

Prodávající potvrzuje, že ve vztahu k ochraně osobních údajů splňuje veškeré požadavky, které na něj právní předpisy kladou. Podmínky ochrany osobních údajů obchodní společnosti UVAX, s. r. o.. jsou dostupné na internetové adrese http://uvax.cz/ochrana-osobnich-udaju/ .

10.2. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího

11.1.  Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně.

11.2.  Kupujícímu i prodávajícímu může být doručováno rovněž i na elektronickou adresu.

12. Závěrečná ustanovení

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

12.2.  Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto obchodních podmínek, jakož i Podmínkami ochrany osobních údajů společnosti UVAX, s. r. o.., že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

12.3.  Kupující bere na vědomí, že veškerý obsah a materiály zveřejněné na E-shopu a na webových stránkách UVAX, s. r. o.. jsou nebo mohou být chráněny autorskými právy. Všechna práva k celému obsahu E-shopu a webovému rozhraní jsou vyhrazena a kupující je nesmí bez souhlasu prodávajícího jakkoliv užívat.

12.4.  Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.5.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Ukáže-li se některé zustanovení obchodních podmínek a/nebo kupní smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení obchodních podmínek a/nebo smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

12.6.  Tyto obchodní podmínky a jejich změny jsou veřejně přístupné v sídle prodávajícího a také na internetové adrese https://www.dratenyprogram.eu/

12.7.  Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.8.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro M. R. Štefánika 2835/28, 787 01 Šumperk, resp. na email uvax@uvax.cz, telefon +420 583 217 854.

V Šumperku dne 2.1.2023

UVAX, s. r. o.

Formulář odstoupení od smlouvy

Moje jméno a příjmení
Moje adresa
Můj telefon a e-mail

UVAX, s. r. o.

R. Štefánika 2835/28,
787 01 Šumperk

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Vážení,

dne ___________ jsem prostřednictvím vašeho E-shopu přístupného na webovém rozhraní https://www.dratenyprogram.eu/ s vámi uzavřel/a kupní smlouvu, jejímž předmětem byla koupě _____________________________________________________________________.

Zakoupené zboží zasílám zpět v spolu s tímto oznámením. Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí prostředku komunikace na dálku, využívám tímto svého práva na odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.

Zároveň vás žádám o poukázání uhrazené kupní ceny stejným způsobem, jako proběhla platba, respektive ve prospěch mého bankovního účtu č. ______________ nejpozději do 14 kalendářních dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

S pozdravem

.............................................. (vlastnoruční podpis)

 

 

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

MDQ2Y2Ix